O konferenci

Digitální prostor byl ještě před třiceti lety téměř neregulován. V dnešní době se naopak jen málokdo orientuje v předpisech, které se na něj vztahují. Pozornost veřejnosti si v posledních letech získala regulace osobních údajů, nebo kybernetické bezpečnosti. Tato dekáda je však poznamenána dalšími více jak třiceti předpisy, které dopadají na oblasti digitálních služeb, e-commerce, telekomunikací, nebo elektronických přístrojů. Regulují se nově neosobní údaje, systémy využívající umělou inteligenci, nebo on-line tržiště.

Jak se dá s takovou přemírou regulace vyrovnat? Potřebujeme národního koordinátora, který by agendu celkově zpřehlednil a učinil více srozumitelnou? Na to se pokusí odpovědět letošní kulatý ročník konference LAW FIT, kterou již podesáté pořádá Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze ve spolupráci s Centrem práva, technologií a digitalizace Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Konference je určena pro odbornou veřejnost, ať už jsou to podnikatelé, advokáti, zaměstnanci státní správy, studenti či akademici. Uvítáme jak IT specialisty, tak právníky. Účast na konferenci je zdarma. V letošním roce mimo tradičního formátu konference bude konference pokračovat další den odbornou diskusí na téma Právo být offline..

Přednášející

Zdeněk Kučera
Dentons
PF UK/FIT ČVUT
zavřít
Zdeněk Kučera  

Zdeněk Kučera působí v mezinárodní advokátní kanceláři Dentons v Praze. Ve své praxi se zaměřuje zejména na řešení sporů, obchodní právo a IT právo. V rámci IT práva se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů a právní úpravu on-line marketingu.

Je garantem výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze a IT právo přednáší rovněž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti vedl též kurz například na Právnické fakultě Shandong University v Číně a byl poradcem v oblasti IT na Úřadu vlády České republiky. V roce 2016 byl zařazen do seznamu inovativních právníků České republiky a je doporučován Chambers Europe a Legal500 pro oblast TMT. V roce 2017 byl jmenován právníkem roku pro oblast IT práva.

Marek Antoš
Internet Info s.r.o.
CZ.NIC
zavřít
Marek Antoš  

Marek Antoš je vedoucím katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se zejména na oblast ústavních problémů politického systému a volební právo, zajímá ho ale i oblast lidských práv, a to zejména ve vztahu k moderním technologiím. U tohoto tématu se totiž právnická polovina jeho profesního života potkává s druhou polovinou, v rámci níž se věnuje internetu a internetovým médiím. Dlouhodobě také působí v představenstvu sdružení CZ.NIC.

Jaromír Novák
CZ.NIC
zavřít
Jaromír Novák  

Jaromír Novák má rozsáhlé zkušenosti v oblasti elektronických komunikací a digitální ekonomiky. Po práci na Ministerstvu informatiky ČR a jeho následném zrušení přešel na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, kde zastával řadu vedoucích pozic. Byl také členem a později předsedou Rady ČTÚ. V současnosti se věnuje legislativním změnám a vztahům s veřejnou správou ve sdružení CZ.NIC. Jeho zájmy zahrnují literaturu a moderní technologie.

Adam Jareš
Digitální a informační agentura
zavřít
Adam Jareš 

JUDr. Adam Jareš, Ph.D., je ředitel Odboru právního a legislativního u Digitální a informační agentury. Jeho odborná dráha zahrnuje jak soukromý, tak veřejný sektor, s hlubokým zaměřením na právo informačních technologií. Je aktivně zapojen do akademického výzkumu a pedagogické činnosti, především na vysokých školách, kde přednáší a publikuje na témata jako elektronické podepisování a virtualizace právního styku.

Dalibor Kovář
HAVEL & PARTNERS
zavřít
Dalibor Kovář  

Dalibor Kovář je partnerem v největší česko-slovenské advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Jeho specializací je elektronické právní jednání a digitalizace, zejména v oblastech elektronické identity a právní udržitelnosti IT řešení. Dalibor se významně podílí na legislativních návrzích zaměřených na rozvoj eGovernmentu a digitalizace v České republice. Je rovněž odborníkem na implementace IT řešení, outsourcing, kybernetickou bezpečnost a vede tým právníků specializujících se na právní aspekty umělé inteligence.

Radek Baloun
Asseco Central Europe
zavřít
Radek Baloun  

Radek Baloun působí ve společnosti Asseco Central Europe, a. s. Má 30-ti letou praxi v různých pozicích ve veřejné správě i v ICT sféře, dlouhodobě se věnuje tématu inovace veřejné správy prostřednictvím moderních informačních technologií. Podílí se na aktivitách a projektech, které napomáhají rozvoji českého eGovernmentu jako je portál občana, katalog služeb, apod. K tématu eGovernment často vystupuje na různých konferencích.

Petr Dolejší
SEFIRA
zavřít
Petr Dolejší  

Petr Dolejší pracuje dlouhodobě na pozici senior business konzultanta ve společnosti SEFIRA se zaměřením na aplikování bezpečnostních technologií v informačních systémech. Aktivně se podílí na návrhu a přípravě nových projektů i legislativy souvisejících s aplikací nejenom elektronického podpisu v souladu s nařízením eIDAS. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor Matematické a softwarové inženýrství. V rámci své dlouholeté praxe má zkušenosti z různých pozic na projektech s převažujícím zaměřením jako analytik, projektový manažer a architekt IS.

Blanka Šoulavá
Oddělení evropské digitální agendy
zavřít
Blanka Šoulavá  

Blanka Šoulavá v současné době působí jako vedoucí Oddělení evropské digitální agendy v rámci kabinetu Místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše na Úřadu vlády. Její oddělení mělo na starost koordinaci pozice ČR při vyjednávání Aktu o umělé inteligenci a obecněji také koordinaci evropské digitální agendy. Blanka Šoulavá vystudovala mezinárodní teritoriální studia na Univerzitě Karlově a veřejnou politiku se zaměřením na mezinárodní vztahy a digitální politiky na Harvard University.

Jiří Drozd
Oddělení evropské digitální agendy
zavřít
Jiří Drozd  

Jiří Drozd působí od roku 2021 v Oddělení evropské digitální agendy v rámci kabinetu Místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše na Úřadu vlády, kde se zabývá zejména agendou umělé inteligence a koordinací národní pozice ve vyjednávání Aktu o umělé inteligenci. V rámci českého předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 se aktivně podílel na přípravě obecného přístupu Rady k Aktu o umělé inteligenci. Jiří Drozd vystudoval mezinárodní politiku a diplomacii na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Radim Polčák
prorektor Masarykovy univerzity
zavřít
Radim Polčák  

Klára Šimáčková Laurenčíková
zmocněnkyně vlády pro lidská práva
zavřít
Klára Šimáčková Laurenčíková  

Daniel Všetečka
Ministerstvo průmyslu a obchodu
zavřít
Daniel Všetečka  

Daniel Všetečka působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR jako ředitel Odboru digitální ekonomiky a chytré specializace. Zabývá se rozvojem digitálního ekosystému České republiky (Národní strategie umělé inteligence, zastupování ČR v programu Digitální Evropa, rozvoj sítě Evropských center pro digitální inovace), vyjednáváním a implementací evropských předpisů v oblasti digitální ekonomiky a služeb (P2B – Platform to business regulation, DSA – Digital Services Act, DGA – Data governance act, DA – Data Act, AIA – AI act) a identifikací progresivních směrů výzkumu a vývoje ČR v rámci Strategie inteligentní specializace ČR (RIS3).

Zdeněk Hraba
senátor
zavřít
Zdeněk Hraba  

Jan Vobořil
Iuridicum Remedium
zavřít
Jan Vobořil  

Jan Vobořil je advokát a výkonný ředitel nevládní organizace Iuridicum Remedium. Specializuje se zejména na vztah moderních technologií a lidských práv, konkrétně pak hlavně na téma ochrany osobních údajů a problematiku právních aspektů a společenských dopadů digitálního vyloučení. Zaměřuje se jak na watchdogové aktivity, tak na advokační činnost a vedení strategických litigací. Současně se dlouhodobě věnuje projektům zaměřeným na poskytování právní pomoci ohroženým skupinám, jako jsou senioři nebo lidé ohrožení závislostmi. Expertně působí ve dvou výborech Rady vlády pro lidská práva i v řadě dalších expertních skupin.

Jan Strakoš
Ministerstvo průmyslu a obchodu
zavřít
Jan Strakoš  

Jan Strakoš je právník a absolvent Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a postgraduálního programu Právo informačních a komunikačních technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2011 až 2019 působil na Ministerstvu vnitra, kde se specializoval především na správní trestání či problematiku GDPR. Od roku 2021 ředitel odboru živností a spotřebitelské legislativy na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Jeho odbor fakticky vykonává působnost Živnostenského úřadu ČR jako ústředního orgánu státní správy pro oblast živnostenského podnikání, dále má na starost problematiku regulace reklamy a ochrany spotřebitele včetně obecné bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem s výrobky. Je dlouholetým lektorem i zkušebním komisařem Institutu pro veřejnou správu Praha, od roku 2021 členem expertní skupiny Evropské komise pro politický dialog a výměnu zkušeností v oblasti spotřebitelské politiky a od r. 2023 členem redakční rady časopisu Správní právo. Patří k předním českým expertům v oblasti správního práva trestního - v této souvislosti se aktivně věnuje také vzdělávací činnosti úředníků, strážníků, policistů a modernizaci státní správy, v rámci níž popularizuje především využívání chytrých technologií.

Alžběta Solarczyk Krausová
Akademie věd ČR
zavřít
Alžběta Solarczyk Krausová  

Dr. Alžběta Solarczyk Krausová působí jako vedoucí Centra pro výzkum inovací a kyberpráva na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, je zakladatelkou a předsedkyní konference SOLAIR (Society, Law, Artificial Intelligence and Robotics), externí lektorkou na Univerzitě Karlově a členkou rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů. Působila jako členka Expertní skupiny na odpovědnost a nové technologie pro Evropskou komisi, členka sítě expertů ONE AI při OECD a jako expertka za ČR při vyjednávání návrhu doporučení na etiku umělé inteligence UNESCO. Je rovněž zakladatelkou a ředitelkou společnosti Respectful AI. Ve výzkumu se specializuje na etické a právní aspekty umělé inteligence, robotiky, brain-computer interfaces a propojování technologií s biologickým životem.

Program — 1. část

27. 5. 2024, FIT ČVUT v Praze

8:00-9:00

Registrace ✓

9:00-10:30

Úvodní panel ✓

   Zdeněk Kučera, Radim Polčák, Klára Šimáčková Laurenčíková

10:30-11:00

Přestávka ✓

11:00-12:30

Potřebujeme národního digitálního koordinátora? ✓

   Jaromír Novák, Adam Jareš, Daniel Všetečka

12:30-13:30

Oběd ✓

13:30-15:00

(Pře)regulace? Elektronická identita a identifikace ✓

   Adam Jareš, Dalibor Kovář, Radek Baloun, Petr Dolejší

15:00-15:30

Přestávka ✓

15:30-17:00

AI Akt - evropský rámec pro důvěryhodnou AI? ✓

pořádáno ve spolupráci s Úřadem vlády ČR jako představení nové právní úpravy umělé inteligence a cesty její implementace
Blanka Šoulavá, Jiří Drozd, Daniel Všetečka, Jan Strakoš, Alžběta Solarczyk Krausová

Program — 2. část

28. 5. 2024, PF UK v Praze

9:00-12:00

Právo být offline - odborná diskuse

   Zdeněk Hraba, Marek Antoš, Zdeněk Kučera, Kateřina Šimáčková, Jan Vobořil

Organizátoři

Zdeněk Kučera
zdenek.kucera@fit.cvut.cz
Veronika Dvořáková
veronika.dvorakova@fit.cvut.cz

PartneřiArchiv

2023 E-commerce
2020 Kyberbezpečnost
2019 Digitální realita
2018 Copyright a technologie
2017 Právo a umělá inteligence
2016 Data
2015 Konec volného internetu?
2014 Reklama na internetu
2013 Přehodnoťme pojetí autorského práva na internetu!