LAWFIT 2013: Přehodnoťme pojetí autorského práva na internetu!

Dne 13. května 2013 se konal první ročník konference LAWFIT, nového projektu Fakulty informačních technologií ČVUT, jehož snahou je setkání významných osobností z oblasti jak práva, tak informačních technologií v České republice a jejich diskuse nad aktuálními problémy práva a informatiky. V letošním prvním ročníku účastníci konference diskutovali nad tématem odpovědnosti na internetu, a to ve čtyřech různých blocích. Nad ním se jako panelisté setkali zástupci GTS Czech, Google Czech Republic, Centrum Holdings, AutoCont CZ, ČEZ, ORACLE Czech, advokátních kanceláří Baker & McKenzie, Kinstellar, Pelikán Krofta Kohoutek či Pokorný, Wagner & partneři, České protipirátské unie, Městského soudu v Praze, Policejního prezidia, Masarykovy univerzity a Hospodářských novin.

Blok I: Porušování autorských práv sdílením děl na internetu

Markéta Prchalová z České protipirátské unie v úvodu konference upozornila na nejnovější judikaturu českých soudů v oblasti embeddovaných odkazů. Poukázala například na usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 137/2013, podle kterého je umístění embeddovaného odkazu na webovou stránku samostatným způsobem užití díla, a uživatel k němu potřebuje souhlas majitele autorského práva. V otázce, zdali je prosté stažení díla, které je chráněno autorským právem, pro osobní potřebu v rozporu se zákonem, jednoznačná odpověď na konferenci nepadla. Jedním z důvodů je aplikace interpretačně sporného tříkrokového testu na tuto situaci, jak naznačil Matěj Myška z Masarykovy univerzity. Hana Gawlasová z advokátní kanceláře Kinstellar pak rozpoutala debatu nad cenami hudby a filmů na internetu. Většina diskutujících se shodla, že legální zdroje hudby a filmů na internetu jsou nedostatečné a veřejnost vnímá jejich ceny jako nepřiměřené vysoké. Snížení cen a jednoduchá dostupnost děl mohou proto vést též ke snížení porušování autorských práv na internetu.

Diskuse se soustředila též na provozovatele filesharingových serverů typu ulozto.cz. Právní zástupce poskytovatele tohoto serveru Matěj Vácha z advokátní kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek důrazně odmítl tvrzení Markéty Prchalové z České protipirátské unie, že poskytovatelé využívají nesprávné implementace směrnice 2000/31/ES do českého zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a fakticky provozují obchodní model založený na tom, že uživatelé těchto serverů stahují nelegální obsah. Jednou z možností, jak těmto situacím předcházet je zavedení důkladných filtračních systémů, které monitorují nahrávaný obsah. Eva Martinicová z Google Czech o těchto systémech hovořila na příkladu systému Content ID, který je k dispozici držitelům autorských práv pro identifikaci videí tvořených jejich díly na Youtube. Jak uzavřel Zdeněk Kučera z advokátní kanceláře Baker & McKenzie a vyučující na FIT ČVUT, který konferenci předsedal: „diskutující se shodli, že současné pojetí autorského práva na internetu je příliš rigidní a je třeba jej přehodnotit směrem k pojetí liberálnějšímu.“

Blok II: Odpovědnost internetových vyhledávačů

Dalším tématem konference byla odpovědnost provozovatelů internetových vyhledávačů. Matěj Novák z Centrum Holdings upozornil na to, že vyhledávače dnes zásadním způsobem ovlivňují naše vnímání světa, neboť jsou „bránou do internetu“ a tedy prvním filtrem vyhledávaných informací. Podle Nováka ve většině zemí světa to je navíc jen jeden vyhledávač – Google, který má často tržní podíl přes 90 %. Jan Klesla z Hospodářských novin poukázal též na to, že Google dnes má dominantní postavení též jako předinstalovaná součást většiny mobilních telefonů. Upozornil i na množství internetové reklamy, kterou jsme obklopováni, a na dostupné statistiky, podle nichž je téměř polovina z ní reklama ve vyhledavačích. V této souvislosti Zdeněk Kučera připomněl judikaturu Soudního dvora Evropské Unie, podle které vyhledávače v případě čistě technické, automatizované a pasivní činnosti, spadají pod výjimku tzv. safe harbor a nemusí za své jednání odpovídat.

Blok III: Trestněprávní aspekty odpovědnosti na internetu

Třetí blok konference se zabýval trestněprávními aspekty odpovědnosti na internetu. Karel Kuchařík z Policejního prezidia informoval, že více jak 50% trestných činů v oblasti IT jsou podvody s tím, že se typicky nejedná o impulzivní, ale připravované trestné jednání s cílem se obohatit. V roce 2012 se škoda spáchaná těmito trestnými činy pohybovala v řádech 100 mil. Kč. Bohuslav Horký, místopředseda Městského soudu v Praze dodal, že i v těchto případech je třeba nezapomínat na zásadu subsidiarity trestní represe, a řadu případů je třeba řešit v rámci civilněprávního řízení. Michal Matějka z Baker & McKenzie připomněl, že od 1. ledna 2012 jsou za porušování autorského práva trestně odpovědné i právnické osoby a doporučil, aby společnosti v této oblasti vydaly vnitřní předpisy regulující užívání software zaměstnanci na firemních počítačích a aby zejména větší společnosti prováděly pravidelně softwarové audity. Na nedostatečný přistup společností k zabezpečení dat upozornil Milan Chromý z AutoCont CZ. Podle něj 80% uniklých dat odcizili zaměstnanci. Poukázal též na to, že Česká republika se nachází mezi 10 zeměmi světa s největším výskytem serverů hostujících malware.

Blok IV: Odpovědnost při outsourcingu služeb v oblasti IT

Závěr konference patřil odpovědnosti při outsourcingu služeb v oblasti IT. Spolupráci na velkém projektu při outsourcingu v IT představili Tomáš Ščerba z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři a Jiří Sedlák z ČEZ. Zdůraznili zejména nutnost plánovat outsourcing v oblasti IT jako dlouhodobé řešení a to ve všech jeho aspektech a fázích a nikoli jen jako řešení spojené s funkcí a krátkodobými cíli konkrétního manažera. To podpořili i alarmující statistikou, že úspěšných projektů v oblasti outsourcingu IT je okolo 10-20%. Jiří Šebesta z GTS Czech například připomněl, že přesunutím svého provozu do cloudu se nelze zbavit odpovědnosti za licencování. Licenci je povinen pořídit si ten, kdo software užívá, a poskytovatel cloudu zpravidla pomůže správné licence zprostředkovat. Jiří Matzner, jednatel Oracle Czech, v závěru konference poukázal na problémy, které se mohou vyskytnout při přechodu na jiného poskytovatele cloudu.

Konference LAWFIT se zúčastnilo 150 posluchačů z praxe v oblasti IT i advokacie a z řad studentů technických i humanitních vysokých škol. Účastníci konference měli možnost spoluvytvářet sdílené poznámky. Druhý ročník konference je plánován na 19. května 2014.

Zpět na hlavní stránku